Przestępstwa korupcyjne

Przestępstwa korupcyjne - Pomoc Prawna Wodzisław Śląski

Przestępstwo korupcji podlega Kodeksowi karnemu. Polega ono na uzyskaniu korzyści majątkowej lub osobistej zarówno dla siebie, jak i osoby drugiej. Za korzyść majątkową uznaje się każde dobro, które może zaspokoić określoną potrzebę, a jego wartość można wyrazić w pieniądzu. Mowa tu nie tylko o przyroście majątku, ale także np.: o zawieraniu umów kredytowych na korzystnych warunkach. Korzyść osobista jest to świadczenie o charakterze niemajątkowym, polepszającym sytuację osoby, która je uzyskała np.: awans.

Sprzedajność a przekupstwo

Polskie prawo rozgranicza osoby wręczające korzyści majątkowe i osobiste od osób przyjmujące owe korzyści.

Osoba popełniająca przestępstwo korupcji:
• czynnej, wręcza łapówkę, obiecuje łapówkę, za załatwienie interesującej sprawy przez osobę przyjmującą jej korzyść (przekupstwo),
• biernej, czyli funkcjonariusz publiczny, podmiot gospodarczy przyjmuje korzyść od przekupującego (sprzedajność).

Zarówno pierwszy, jak i drugi wypadek zagrożony jest karą pozbawienia wolności. Jakie kary grożą za korupcję?

Kary za sprzedajność

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego osoba pełniąca funkcję publiczną, przyjmująca korzyść majątkowa lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy aż do 8 lat. W przypadkach mniejszej wagi jest to grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2. Jeśli korzyść lub obietnica jej otrzymania jest znacznej wartości to kara wynosi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
Poza karami za łapownictwo funkcjonariusz publiczny może podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3 za działanie na szkodę publiczną.

Kary za przekupstwo

Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za udzielenie lub obietnicę udzielenia korzyści majątkowej albo osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną. Podobnie jak w przypadku sprzedajności kara za sprawy mniejszej wagi za przekupstwo wynosi do 2 lat pozbawienia wolności. Jeśli przekupstwo dodatkowo prowadzi do naruszenia przepisów prawa, to kara wynosi od roku do10 lat pozbawienia wolności.

Jeśli przestępstwo korupcji doprowadza do naruszenia przepisów prawa, to winowajca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Pomoc prawna

Pomoc w przypadkach podejrzenia o przekupstwo czy sprzedajność może okazać się nieoceniona. Dotyczy to zarówno osób oskarżonych o korupcję, jak i ofiar korupcji. Z sytuacji można wyjść bez kary przez zapis stanowiący, że karze nie podlega osoba dopuszczająca się korupcji, która zawiadomiła o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawniła wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu e-mail, telefonicznego lub osobistego. Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik