Szpiegostwo

Szpiegostwo - Pomoc Prawna Adwokata Wodzisław Śląski oraz Rybnik

Przestępstwo szpiegostwa podlega w polskim prawie Kodeksowi Karnemu, ale także ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy Kodeksowi pracy. Jest ono rozpatrywane w dwóch aspektach jako szpiegostwo przeciwko państwu i jako szpiegostwo gospodarcze (przemysłowe – prawo nie rozróżnia obydwóch nazw i traktuje jako tożsame). Jakie czyny są uznawane za przestępstwo szpiegostwa i jakie kary grozą za ich popełnienie?

Szpiegostwo przeciwko państwu

W rozumieniu Kodeksu karnego art. 130 szpiegostwo to przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu zewnętrznemu państwa. W tradycyjny sposób należy przepisy rozumieć jako działalność obywatela Polski na rzecz obcej agentury, czyli zbieranie informacji stanowiących tajemnicę państwową i przekazywanie ich obcemu wywiadowi.

Mowa tutaj o szpiegostwie:
• politycznym,
• wojskowym,
• dyplomatycznym,
• naukowym,
• gospodarczym.

Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej może zostać ukarany za:
• działalność na rzecz obcego wywiadu,
• przekazanie informacji wyrządzających szkodę Rzeczpospolitej Polskiej,
• zorganizowanie i prowadzeni grupy szpiegowskiej działającej na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej,
• za wchodzenie do systemów informatycznych, gromadzenie danych i przechowywanie ich na rzecz obcego wywiadu ze szkodą dla Rzeczpospolitej Polskiej.

Szpiegostwo przemysłowe

Innym typem szpiegostwa jest przestępstwo przeciwko innemu podmiotowi gospodarczemu. Ten typ przestępstwa podlega ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 roku oraz Kodeksowi pracy. Przestępstwa szpiegostwa gospodarczego może dopuścić się bowiem zarówno konkurencyjne przedsiębiorstwo, jak i pracownik własnej firmy.

Przestępstwa określone w art. 130 Kodeksu karnego ścigane są z oskarżenia publicznego. Prawnik oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach szpiegostwa. Adwokat z Rybnika reprezentuje interesy oskarżonego lub pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Za szpiegostwo można uznać działania zachowujące przesłanki:
• ujawnienie informacji nieujawnionych publicznie, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa,
• ujawnienie informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych posiadających wartość gospodarczą,
• ujawnienie informacji, które zostały objęte przez przedsiębiorcę poufnością.

Wyczerpanie powyższych przesłanek przez inny podmiot gospodarczy lub pracownika wewnętrznego powoduje, że zachowanie uznane jest za przestępstwo szpiegostwa.
Jakie kary grożą za szpiegostwo?

Za szpiegostwo przeciwko bezpieczeństwu Rzeczpospolitej Polskiej Kodeks karny przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności:
• do 3 lat za przekazywanie wiadomości obcym służbom,
• do 8 lat za przygotowanie działań na rzecz obcego wywiadu,
• do 25 lat za zorganizowanie i działanie obcego wywiadu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku przestępczości gospodarczej podmiot pokrzywdzony może na drodze sądowej żądać usunięcia szkody oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Osoba zatrudniona w stosunku pracy natomiast, działająca na szkodę pracodawcy, podlega karze pozbawienia wolności do 2 lat.

Strona podmiotowa szpiegostwa

Szpiegostwo jest przestępstwem powszechnym. Strona podmiotowa tego czynu ma charakter zróżnicowany. Może zostać popełniony zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. Ten pierwszy zachodzi wówczas, gdy sprawca godzi się na to, iż przekazując wiadomości, działa na rzecz obcego wywiadu albo został włączony do jego struktur organizacyjnych. Niezbędny jest tutaj element świadomości osoby, że ma ona do czynienia z agenturą innego państwa. Wyłącza to zatem odpowiedzialność za kontakty przypadkowe lub nieświadome.
Szpiegostwo jest przestępstwem przeciwko RP, nie pociąga to jednak za sobą konieczności istnienia u sprawcy motywacji o charakterze antypaństwowym. Celem jego działania nie musi być chęć szkodzenia Rzeczypospolitej i szeroko rozumianej racji stanu. Czyny zabronione ujęte w art. 130 Kodeksu karnego mogą być popełniane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub podyktowane osobistymi urazami.
Niezależnie od pobudek sprawcy adwokat z Rybnika zapewnia pomoc prawną.

Szpiegostwo - Pomoc Adwokata Tomasza Kazubskiego

Nieoceniona w powyższych przypadkach jest pomoc prawna oferowana zarówno osobom oskarżonym o szpiegostwo, jak i ofiarom szpiegostwa. Kary dla osób oskarżonych to nawet 25 lat pozbawienia wolności. Natomiast ofiary szpiegostwa mogą ponieść wielomilionowe straty. W jednym i drugim wypadku pomoc kancelarii prawnej lub adwokata może stać się nieoceniona.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących przestępstwa szpiegostwa oraz współpracy z naszą kancelarią zapraszamy do kontaktu przez stronę internetową, telefonicznie lub przez wizytę osobistą w biurze. Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik. Prawnik z doświadczeniem w sprawach dotyczących szpiegostwa może zapewnić profesjonalną pomoc prawną.