Nielegalni imigranci

Nielegalni imigranci - Pomoc Prawna Wodzisław Śląski oraz Rybnik

Nielegalny imigrant to osoba, która dopuściła się nielegalnego przekroczenia granicy kraju i niezgodnego pobytu z przepisami regulującymi pobyt cudzoziemców na terytorium Polski. Przepisy prawa europejskiego stanowią, że pobyt nielegalny oznacza obecność na terytorium państwa członkowskiego obywatela trzeciego państwa, który nie spełnia lub przestał spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego.

Kiedy pobyt cudzoziemca jest nielegalny?

Nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej ma miejsce między innymi wtedy, gdy cudzoziemiec:
• nie opuścił Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu,
• przekroczył granicę nielegalnie lub usiłował nielegalnie przekroczyć granicę,
• podjął pracę lub działalność gospodarczą niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – nielegalnie przekraczając granicę,
• nie podsiada wystarczających środków do pobytu na terenie RP,

Zobowiązanie do powrotu

W Polsce jest wszczynane postępowanie, które zobowiązuje cudzoziemca do powrotu. Wszczynane i prowadzone jest przez komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej. Cudzoziemiec ma określony termin 15-30 dni na dobrowolny powrót i w tym terminie ma obowiązek opuszczenia granic RP (wyjazd do innego państwa członkowskiego UE/państwa obszaru Schengen nie jest wykonaniem tej decyzji).

Odpowiedzialność karna za nielegalny pobyt na terytorium RP

Nielegalny pobyt w Polsce pociąga za sobą szereg skutków prawnych. Cudzoziemiec nielegalnie przebywający w Polsce podlega karze grzywny za nielegalny pobyt lub nieokazanie dokumentów uprawniających go do pobytu na terenie RP, środków finansowych albo dokumentów potwierdzających możliwość ich uzyskania.

Zagrożone grzywną jest również:

• niewykonanie opuszczenia terytorium RP w wyznaczonym terminie,
• niezgłoszenie się do określonych odstępach czasu do organu wskazanego w decyzji o przedłużeniu terminu dobrowolnego powrotu,
• opuszczenie miejsce zamieszkania wyznaczone mu w decyzji o przedłużeniu terminu dobrowolnego powrotu.

Cudzoziemiec nielegalnie przebywający w Polsce może otrzymać zezwolenie na pobyt

Imigrant przebywający nielegalnie na terytorium RP może zalegalizować swój pobyt np.: kiedy jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim z obywatelem Polski. Taka niewiedza wynika z nieznajomości polskiego prawa, a umożliwi legalny pobyt w Polsce. Dlatego warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej lub adwokata. Kancelaria prawna pomoże rodzinie lub imigrantowi zalegalizować pobyt, czy doradzi, jak uzyskać zatrudnienie. Więcej informacji można uzyskać przez kontakt e-mail, telefoniczny lub przez odwiedziny naszego biura. Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik