Jazda po alkoholu – z jaką karą może się to wiązać?

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest zabronionym czynem, za który grożą określone sankcje karne. Na rodzaj zastosowanej w danym przypadku kary wpływa głównie ilość promili stwierdzona we krwi sprawcy, a także konsekwencje popełnienia takiego czynu. Zobacz, jak te kwestie rozwiązuje polskie prawo.

Każdego roku polska policja zatrzymuje wielu nietrzeźwych kierowców. Liczba osób podejmujących się prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu wzrasta szczególnie w okresie świąt oraz tzw. długich weekendów. Tymczasem należy mieć świadomość, że polskie prawo jest bardzo restrykcyjne wobec nietrzeźwych kierowców, nakładając na nich określone sankcje karne. Chcesz dowiedzieć się, co grozi za takie czyny jak jazda po pijanemu oraz jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w wydychanym powietrzu? Przeczytaj informacje zawarte w artykule.

Jazda po alkoholu – przestępstwo czy wykroczenie?

Kierowanie autem w stanie nietrzeźwości w określonych sytuacjach zalicza się do przestępstw albo wykroczeń. Na sposób kwalifikacji tego czynu wpływa przede wszystkim liczba promili stwierdzona we krwi lub w wydychanym powietrzu. Za wartości graniczne w tych przypadkach uznaje się odpowiednio:

  • 0,2 do 0,5 promila we krwi;
  • 0,1 do 0,25 mg promila w 1 dm3 powietrza.

Jeśli stężenie wysokoprocentowego napoju nie przekracza wyszczególnionych limitów, wówczas dany czyn zalicza się do kategorii wykroczeń. W przeciwnym przypadku staje się on przestępstwem.

W praktyce bardzo często można spotkać się z sytuacjami granicznymi. Osoby, które nie dysponują odpowiednią wiedzą z zakresu postępowania karnego, zwykle nie mają świadomości, że zarzucany im czyn w określonych przypadkach może zostać zakwalifikowany jako wykroczenie. Adwokat z Rybnika podejmuje się reprezentacji ich interesów w prowadzonym postępowaniu sądowym.

Kara za jazdę po alkoholu

Zastanawiasz się, co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Wszystko zależy od indywidualnych okoliczności. Jeśli po zbadaniu kierowcy okazało się, że znajduje się w stanie po spożyciu napoju wysokoprocentowego, musi liczyć się z takimi konsekwencjami, jak:

  • grzywna w wysokości od 50 do 5000 zł;
  • utrata uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi na okres co najmniej 6 miesięcy (do 3 lat);
  • ograniczenie wolności w wymiarze od 5 do 30 dni;
  • 10 punktów karnych.

Z kolei jazda po pijanemu, czyli w stanie nietrzeźwości grozi następującymi sankcjami karnymi:

  • zakaz prowadzenia pojazdów na okres przynajmniej 3 lat;
  • ograniczenie albo pozbawienie wolności do 2 lat;
  • 10 punktów karnych;
  • obowiązek wpłacenia świadczenia pieniężnego w kwocie co najmniej 500 zł na poczet Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W określonych sytuacjach może także zostać orzeczona grzywna za jazdę po alkoholu. Wysokość tego świadczenia uzależniona jest od indywidualnych możliwości finansowych kierowcy. Nie istnieje zatem żadna górna ani dolna granica tej sankcji.

Procedura zatrzymania prawa jazdy za alkohol

Czasowa utrata możliwości samodzielnego prowadzenia samochodu dla większości właścicieli stanowi bardzo dotkliwą karę. Wielu z nich zastanawia się, jak w praktyce wygląda procedura zatrzymania prawa jazdy po alkoholu. Osobą uprawnioną do odebrania kierowcy wspomnianego dokumentu jest policjant. Funkcjonariusz przejmuje go za pokwitowaniem, a następnie przekazuje prokuratorowi, który w ciągu 14 dni od zajścia całego zdarzenia wydaje stosowne decyzje w tej kwestii. Jeśli dana sprawa dotyczy czynu zakwalifikowanego do wykroczeń, a nie do przestępstw, odpowiednie postanowienie ogłasza sąd rozpatrujący daną sprawę.

Właścicielowi pojazdu przysługuje prawo do złożenia zażalenia na wydany wyrok. Musi to uczynić w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia w tej kwestii. Przygotowywaniem odpowiednich dokumentów może zająć się adwokat z Rybnika lub innego miasta.

Niekiedy zdarza się, że prawo jazdy pomimo orzeczonego sądowego zakazu kierowania samochodami wciąż pozostaje w rękach sprawcy czynu zabronionego. W takiej sytuacji daną osobę zobowiązuje się do zwrotu dokumentu. Co istotne, czas trwania sankcji liczy się od daty faktycznej utraty tego uprawnienia. Oznacza to, że czas pomiędzy przejęciem wspomnianego dokumentu a uprawomocnieniem się wyroku w tej sprawie zalicza się na poczet odbywanej kary za taki czyn jak jazda po alkoholu.

Warto mieć świadomość, że każdorazowe stwierdzenie zaistnienia takiego występku jak kierowanie samochodem po spożyciu napoju wysokoprocentowego, skutkuje tymczasowym odebraniem prawa jazdy. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy w danych okolicznościach została przekroczona dopuszczalna ilość alkoholu w wydychanym powietrzu, czy też nie.

Odzyskanie utraconego prawa jazdy – czy jest możliwe?

Zastanawiasz się, czy można odzyskać utracone uprawnienia do prowadzenia samochodów? Obowiązujące w Polsce przepisy prawne dopuszczają taką możliwość. W tym celu adwokat reprezentujący klienta w prowadzonym postępowaniu sądowym składa zażalenie od wydanego przez prokuratora postanowienia. Musi to uczynić w terminie 7 dni od daty doręczenia tego dokumentu klientowi. W trakcie procesu prawnik przedstawia argumentację przemawiającą za potrzebą zwrócenia prawa jazdy danej osobie (może to być np. jej szczególna sytuacja życiowa).

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Postępowanie karne za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu często kończy się wydaniem określonego wyroku sądowego, w którym wskazuje się na rodzaj sankcji zastosowanych wobec sprawcy. W praktyce jednak nie zawsze tak się dzieje. W określonych okolicznościach może dojść do warunkowego umorzenia sprawy. O takie rozwiązanie może wnioskować prawnik danej osoby. Organy ścigania rzadko wychodzą z tego typu inicjatywą.

Warunkowe umorzenie postępowania stanowi dla danej osoby bardzo korzystną opcję. Dzięki jej zastosowaniu kierowca zachowuje status niekaralności. Trzeba jednak pamiętać o tym, że podlega on okresowi próby, który może trwać od roku do trzech lat. Sprawca, wobec którego zdecydowano o odstąpieniu od wymierzenia kary, może liczyć na skrócenie czasu obowiązywania zakazu prowadzenia aut. Co ważne, jest on również zwolniony z obowiązku ponownego zdawania egzaminów na prawo jazdy.

Z możliwości ubiegania się o warunkowe umorzenie kary mogą skorzystać jedynie kierowcy, którzy nie byli wcześniej karani za żadne umyślne przestępstwa. Poza prokuraturą postanowienie o takim rozwiązaniu sprawy może także wydać sąd. Zazwyczaj przy rozpatrywaniu tych kwestii zwraca on uwagę na sytuację życiową oskarżonego. Pewne znaczenie ma też fakt, czy w danym przypadku doszło do wykroczenia, czy przestępstwa. Jednak, jak pokazuje praktyka orzecznicza, na warunkowe umorzenie sankcji niekiedy mogą liczyć także osoby, u których stwierdzono znaczne przekroczenie dopuszczalnej ilości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu – czy są konieczne?

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości oznacza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych kierowców oraz pieszych. Dlatego w ostatnich latach pojawia się tendencja do zaostrzania kar za tego rodzaju występki. Ich odpowiednia penalizacja w dłuższej perspektywie czasowej może jednak nie wystarczyć. Zazwyczaj potrzebne jest systematyczne uświadamianie kierowcom realnych niebezpieczeństw związanych z jazdą pod wpływem alkoholu. Temu służą różne kampanie społeczne organizowane regularnie przez polski rząd i organizacje pozarządowe.

Adwokat Wodzisław Śląski
Adwokat Rybnik

Comments are closed.