Przestępstwa komputerowe

Przestępstwa komputerowe - Pomoc Prawna Adwokata Wodzisław Śląski oraz Rybnik

Przestępstwa komputerowe to coraz powszechniejsze zjawisko. Już w 2004 roku eksperci od cyberprzestępczości sygnalizowali, że przychody z tytułu czynów zabronionych przy użyciu komputerów przewyższają te z handlu narkotykami czy bronią! Przestępstwa komputerowe dotyczą popełnienia czynów zabronionych przy użyciu systemów lub sieci komputerowych. Zaliczamy do tej działalności nielegalne posiadanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie informacji. Według polskiego prawa są to czyny zabronione popełniane za pomocą komputerów i Internetu. Strony takich spraw decydują się na pomoc prawnika. Adwokat z Kancelarii Prawa Karnego w Rybniku proponuje usługi adwokackie z zakresu cyberprzestępczości.

Prawo polskie – przestępstwo komputerowe

Przestępstwo oszustwa komputerowego zostało ujęte w rozdziale XXXV Kodeksu karnego w dziale przestępstw przeciwko mieniu. Art. 287 k.k. paragraf pierwszy mówi, że osiąganie korzyści majątkowej lub wyrządzanie innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływanie na:

• automatyczne przetwarzanie,
• gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych
• zmienianie, usuwanie albo wprowadzanie nowych zapisów danych informatycznych,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat". Drugi paragraf mówi, że w sprawach mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny lub do roku pozbawienia wolności.

Definicja cyberprzestępczości, a prawo Unii Europejskiej

Według komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów z 2007 r. pt. “W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości”, przyjęta definicja zakłada, że cyberprzestępstwa składają się z kilku rodzajów przestępstw:

• przestępstwo przeciwko poufności – nielegalny podsłuch,
• przestępstwo dotyczące zawartości komputerów, czyli dziecięca pornografia, instrukcje przestępcze, treści rasistowskie, faszystowskie – propagowanie,
• przestępstwa powiązane z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych.

Typy przestępstw komputerowych

• nielegalny dostęp do systemu (hacking) – art. 267 § 1 i 2 k.k,
• naruszenie tajemnicy komunikacji (sniffing) – art. 267 § 3 k.k.,
• naruszenie integralności danych (wirusy, robaki, trojany) – art. 268 k.k. oraz art. 268a k.k.,
• naruszenie integralności systemu (ataki DDos, Ping flod itp.) – art. 269 k.k.,
• wytwarzanie „narzędzi hakerskich” – art. 269a k.k oraz art. 269b k.k.,
• przestępstwa seksualne na szkodę małoletniego (grooming itp.) – art. 200a k.k., art. 202 k.k.,
• przestępstwa przeciwko czci (zniewaga, zniesławienie) – art. 212 k.k. oraz art. 216 k.k.

W Rybniku usługi adwokacie obejmujące problematykę powyższych czynów zabronionych świadczy prawnik z naszej kancelarii.

Karnoprocesowa problematyka przestępstw komputerowych

Każdy przypadek przestępstwa należy analizować indywidualnie oraz przy rzetelnym ustaleniu jego wartości dowodowej. Problemem często jest nie tylko zachowanie sprawcy, ale także zgromadzenie dowodów w sprawie. Adwokat i prawnik z dobrą znajomością karnoprocesowej materii cyberprzestępczości mogą przygotować odpowiednią linię obrony.

Większość przestępstw komputerowych jest ścigana w trybie publiczno-skargowym. Jedynie w przypadku hakingu (uzyskanie nieuprawnionego dostępu) oraz czynu zabronionego polegającego na naruszeniu integralności komputerowego zapisu informacji ustawodawca zdecydował się przyjąć model, w którym do wszczęcia postępowania niezbędny jest wniosek pokrzywdzonego.

Pomoc prawna Adwokata z Rybnika Tomasza Kazubskiego

Kodeks karny za powyższe przestępstwa przewiduje kary grzywny lub pozbawienia wolności. Dlatego w przypadku oskarżenia lub bycia ofiarą przestępstwa komputerowego warto skorzystać z pomocy prawnej, która doprowadzi do uniewinnienia czy ukarania przestępcy. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z nasza kancelarią. Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna RybnikUsługi adwokackie są świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki zawodowej. Adwokat zapewnia pełną dyskrecję.