Pomoc adwokata dla osób pokrzywdzonych

Twoje życie, zdrowie, mienie albo cześć zostały bezpośrednio naruszone bądź zagrożone przez przestępstwo? Czy wiesz, że w takiej sytuacji możesz mieć status osoby pokrzywdzonej? Jaka pomoc prawna wówczas przysługuje? Co poza poradami może zaproponować adwokat, np. z Rybnika? Sprawdź!

Kim jest osoba pokrzywdzona?

Zgodnie z definicją, jest to np. osoba fizyczna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Oznacza to, że jest pokrzywdzona bezprawnym zachowaniem drugiej strony i w związku z tym ma prawo zgłosić je organom ścigania. W ten sposób staje się stroną postępowania karnego i może rozważyć pomoc prawnika w postaci porad prawnych lub zatrudnienie adwokata, np. z Rybnika , do reprezentowania jej interesów w sądzie.

Warto dodać, że gdy pokrzywdzony jest osobą:

 • małoletnią,
 • ubezwłasnowolnioną całkowicie lub częściowo,

jego prawa wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą się znajduje.

Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu?

Na każdym etapie sprawy osobie pokrzywdzonej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługują określone prawa. Jednym z nich jest ustanowienie w toku postępowania pełnomocnika – adwokata, który będzie udzielał jej pomocy prawnej w ustalonym przez obie strony zakresie. W określonej sytuacji pokrzywdzony może też złożyć wniosek o wyznaczenie mu takiego wsparcia w formie usług prawnika z urzędu.

Ponadto przysługuje mu prawo do tego aby:

 • zwrócić się do sądu z żądaniem przesłuchania świadka jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można go przesłuchać na rozprawie,
 • przeglądać akta i sporządzać z nich odpisy,
 • odpłatnie otrzymać kserokopie lub uwierzytelnione odpisy dokumentów procesowych albo złożyć zażalenie na odmowę udostępnienia akt,
 • składać wnioski dowodowe, być obecnym na całej rozprawie i zadawać pytania przesłuchiwanym osobom.

Pokrzywdzony ma też prawo odwołać się od wyroku wydanego przez sąd okręgowy, a adwokat może pomóc mu w sporządzeniu apelacji.

Jak prawnik może pomóc osobie pokrzywdzonej?

Od samego początku postępowania, jako osoba pokrzywdzona masz prawo do skorzystania z fachowego wsparcia. Może ono obejmować np. porady prawne, ale nie tylko. Pomoc adwokata występującego w charakterze Twojego pełnomocnika polega np. na:

 • przygotowaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • reprezentowaniu Cię przed organami ścigania oraz podczas rozprawy,
 • sporządzeniu wniosku o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę bądź kompensatę przysługującą ofiarom przestępstw,
 • złożeniu odwołania od niekorzystnego dla Ciebie wyroku,
 • zgłoszeniu wniosków o naprawienie szkody,
 • wytoczeniu powództwa cywilnego w postępowaniu karnym.

Ponadto adwokat może również zgłosić wniosek (w określonym w procesie momencie) o orzeczenie wobec oskarżonego środków karnych, które mają na celu ochronę Twoich interesów. Do nich zalicza się np. zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym.

W każdym z tych przypadków prawnik służący pomocą prawną ma obowiązek zadbać o zachowanie wymaganych prawem terminów dotyczących zgłaszania dokumentów.

Na czym jeszcze polega wsparcie adwokata w interesie pokrzywdzonego?

Czasami zdarza się, że organy ścigania odmawiają wszczęcia śledztwa lub dochodzenia bądź je umarzają. Wówczas pokrzywdzony ma prawo podjąć samodzielne działania związane z uzyskaniem rekompensaty za poniesione szkody. W tym zakresie może również liczyć na porady czy inną formę pomocy prawnej ze strony adwokata. Przy jego wsparciu ma też możliwość złożenia do sądu zaskarżenia postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania bądź jego umorzeniu. Ponadto może  zwrócić się do prawnika o sporządzanie środków: odwoławczych (apelacja, zażalenie) lub zaskarżenia (np. kasacja, wniosek o wznowienie postępowania).

Jak sprawdzić, czy jesteś pokrzywdzonym?

Jeśli nie jesteś pewien, czy masz status osoby pokrzywdzonej w świetle prawa, zawsze masz możliwość to sprawdzić. Wszelkie wątpliwości może rozwiać prawnik. Pamiętaj też, że prawo karne daje różne możliwości zabezpieczenia interesów pokrzywdzonego. Już podczas udzielania porad prawnych adwokat może wspomnieć np. o możliwości zabezpieczenia wykonania środka kompensacyjnego na mieniu oskarżonego.

Comments are closed.