Zapraszam na bloga o Przestępstwach seksualnych - pomoc pokrzywdzonym.
Do spraw o niezwykle delikatnym charakterze należą przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, ujęte w rozdziale XXV Kodeksu karnego. Nasza kancelaria adwokacka oferuje m.in. w Wodzisławiu Śląskim i Rybniku pomoc prawną ofiarom tego rodzaju sytuacji.

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi:

 • gwałtu,
 • obcowania płciowego z małoletnim poniżej 15. roku życia,
 • wykorzystania seksualnego osoby niepoczytalnej i bezradnej,
 • publicznego propagowania treści o charakterze pedofilskim,
 • zmuszania do prostytucji,
 • działań polegających na rozpowszechnianiu treści o charakterze pornograficznym,
 • kazirodztwa.

W takich przypadkach często ma miejsce nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia. Ich efektem jest doprowadzenie drugiej osoby do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej bądź jej wykonania. Kancelaria adwokacka zapewnia pomoc ofiarom przestępstw.

Czym jest wolność seksualna?

Jest to inaczej wolność wyboru w sferze własnego życia seksualnego, bez karalnej ingerencji ze strony innych osób. W przypadku pokrzywdzonych poniżej 15. roku życia – im młodsze jest dziecko, które stało się ofiarą przemocy seksualnej, tym bardziej dotkliwe mogą być skutki w sferze jego psychicznego i fizycznego rozwoju. Przejawiać się mogą np. traumami, nerwicami, zaburzeniami i dysfunkcjami w życiu osobistym czy relacjach społecznych. Przestępstwo obcowania płciowego z osobą małoletnią czy inna czynność seksualna, jakiej została poddana przez dorosłego, inaczej nazywa się pedofilią. Dodatkowo wiek ofiary rzutuje na stopień społecznej szkodliwości czynu i wysokość kary pozbawienia wolności.

Tego rodzaju przypadki zawsze należą do bardzo trudnych ze względu na emocje towarzyszące osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w którym sprawca naruszył wolność seksualną.

Czym jest gwałt i co za niego grozi?

W przytaczanym kodeksie karnym przestępstwo zgwałcenia ujęto w następujący sposób: “kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Oznacza to, że gwałt nastąpił w wyniku:

 • bezpośredniego użycia siły fizycznej – ofiara nie miała możliwości stawienia oporu napastnikowi,
 • grożenia ofierze – np. że sprawca skrzywdzi ją albo osoby jej bliskiej,
 • podstępu, czyli wprowadzenia osoby pokrzywdzonej w błąd w celu wpłynięcia na podjęcie przez nią decyzji o przyzwoleniu na taki czyn.

Może również dojść do przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem. W takim przypadku sprawca wyrządza ofierze znaczne obrażenia fizyczne, działa wyjątkowo brutalnie, wpływa na psychikę ofiary, poniża ją, wykorzystuje osobę bardzo młodą, nieporadną, chorą lub kobietę w zaawansowanej ciąży.

Za tego typu wykorzystanie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat. Więcej na ten temat można przeczytać także w artykule pt. Odmowa składania zeznań.

Inne czynności seksualne

Czynem zabronionym w kodeksie karnym jest także tzw. inna czynność seksualna, czyli zachowanie niemieszczące się w pojęciu obcowania płciowego, polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny. Może to być np. dotykanie narządów płciowych lub odbytu ofiary, wprowadzanie tam różnych przedmiotów, zmuszanie do dokonania masturbacji sprawcy.

Pomoc doświadczonego adwokata

Ponieważ od wielu lat w naszej kancelarii zajmujemy się tego rodzaju sprawami, pomoc prawna doświadczonego adwokata kierowana jest do osób, które stały się ofiarami. W tym zakresie zapewniamy w szczególności:

 • porady prawne,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Oprócz tego współpracujemy z podmiotami wykonującymi opinie prywatne np. z zakresu medycyny, toksykologii, kryminalistyki. Doświadczony adwokat prowadzący sprawę dotyczącą przestępstwa na tle seksualnym służy również wsparciem w zakresie znalezienia wyspecjalizowanych terapeutów, psychologów, psychiatrów czy organizacji świadczących pomoc ofiarom takich sytuacji. Więcej informacji na temat usług świadczonych przez adwokata w Wodzisławiu Śląskim i Rybniku, można uzyskać, kontaktując się z kancelarią.

W celu umówienia terminu spotkania z prawnikiem zachęcam do kontaktu:
Kancelaria Adwokacka Rynik
ul. Saint Vallier 4,
Kod: 44-200 Rybnik Kancelaria
Tel. +48 575520690
E-mail: adwokat.kazubski@gmail.com

Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski
ul. ul. Wałowa 31,
Kod: 44-300 Wodzisław Śląski Kancelaria
Tel. Tel. +48 575520690
E-mail: adwokat.kazubski@gmail.com