Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary (wyroku) to temat, który pojawia się w rozmowach z klientami. Tutaj zajmę się przede wszystkim odroczeniem kary pozbawienia wolności. Jednak należy pamiętać, że po zmianie przepisów w 2012 roku nie ma już możliwości odroczenia płatności kary grzywny. Można ją jedynie rozłożyć na raty na okres 1 roku. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy grzywna jest wysoka, to może być rozłożona na raty na okres 3 lat.

Sąd może odroczyć karę ograniczenia wolności. Dotyczy to przede wszystkim obowiązku wykonania prac społecznych. Sąd może odroczyć rozpoczęcie wykonania kary na okres 6 miesięcy. Musi zaistnieć sytuacja, że natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Są 2 przypadki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Pierwszy jest obligatoryjny, czyli obowiązkowy. Drugi jest fakultatywny, czyli nieobowiązkowy. Łatwiej jest uzyskać odroczenie obligatoryjne, bo sąd musi odroczyć. Oczywiście muszą zostać spełnione warunki opisane w Kodeksie karnym wykonawczym.

O wiele trudniej jest uzyskać odroczenie fakultatywne. Dużo zależy od praktyki wypracowanej w danym sądzie. Często taką samą sprawę inaczej osądzi jeden i drugi sędzia (sąd). Nie powinno tak być, ale niestety tak się zdarza.

Obligatoryjne odroczenie kary

Sąd ma obowiązek odroczyć karę pozbawienia wolności w przypadku choroby. Chodzi o chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę. Dodatkowo ta choroba musi uniemożliwiać wykonanie kary. Zatem nie chodzi o każdą chorobę. Jeżeli można leczyć ją w warunkach więziennych to sąd nie odroczy wykonania kary. Tak samo jeżeli czekamy na jakiś zabieg, a kara jest krótka. Po prostu skazany zdąży ją odbyć zanim nastąpi termin zabiegu medycznego.

Kodeks precyzuje co uznaje się za ciężką chorobę. Jest to taka choroba, która zagraża życiu. Sąd uznaje również taki stan, który może spowodować dla zdrowia skazanego poważne niebezpieczeństwo. Zawsze w takich przypadkach sąd korzysta z opinii biegłych. Takie odroczenia stosuje się do czasu aż stan zdrowia się polepszy. Sąd wyznacza okres odroczenia wykonania kary (wyroku). Po tym terminie należy złożyć ponownie wniosek.

Fakultatywne odroczenie kary

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności jeżeli natychmiastowe wykonanie kary spowodowałoby zbyt ciężkie skutki. Kodeks mówi o skutkach dla skazanego oraz dla jego rodziny. Trzeba jednak pamiętać, że tutaj nie chodzi o zwykłe problemy, które związane są z tym, że ktoś udaje się do zakładu karnego. W praktyce chodzi o szczególne przypadki. Najważniejsze jednak, aby te problemy były przemijające.

Przykładowo ktoś musi opiekować się schorowanymi rodzicami. Wtedy ten czas odroczenia skazany musi wykorzystać na zorganizowanie opieki. Sąd może odroczyć wykonanie kary jedynie na okres 1 (jednego) roku. Jedyny wyjątek stanowi kobieta ciężarna lub osoba samotnie sprawująca opiekę nad dzieckiem. W tym drugim przypadku sąd może odroczyć do 3 roku życia dziecka.

Zawieszenie kary

Niestety nie można już zawiesić kary pozbawienia wolności po odroczeniu wykonania kary. Do 4 października 2019 roku była taka możliwość. Dotyczyło to kar nie przekraczających 1 roku. Dodatkowo odroczenie kary musiało trwać co najmniej rok. Zatem było to możliwe przy odroczeniu ze względu na chorobę. W przypadku fakultatywnego odroczenia zdarzało się, ale było rzadkie.

Perspektywa możliwości zawieszenia kary zawsze dawała nadzieję. Dlatego dosyć często klienci byli zainteresowani odroczeniem wykonania kary. Teraz jest to o wiele rzadsze. Tym bardziej, że istnieje możliwość odbycia kary w dozorze elektronicznym. Po ostatnich zmianach dotyczy to skazanych na karę do 18 miesięcy pozbawienia wolności. Sporo skazanych mieści się w tym okresie 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Obowiązki w czasie odroczenia kary

Sąd w czasie odroczenia wyroku może nałożyć dodatkowe obowiązki. One pojawiają się rzadko, jednak nie można wykluczyć, że niektóre sądy je stosują. Sąd może nałożyć obowiązek poszukiwania pracy. Obecnie jest tak niskie bezrobocie, że z pracą nie ma problemów. Chyba, że ktoś nie chce pracować. Można zastosować dozór Policji, czyli obowiązek zgłaszania się na Policji.

Dodatkowo sąd może zobowiązać do poddania się leczeniu lub rehabilitacji. Ma to na celu poprawę stanu zdrowia, aby skazany mógł odbyć karę. Ostatnie 2 obowiązki, które mogą być nałożone to poddanie się terapii oraz uczestnictwo w programach korekcyjno - edukacyjnych. Myślę, że miało to większy sens, kiedy była perspektywa zawieszenia kary. Obecnie to trochę martwy przepis. Może z wyjątkiem leczenia i rehabilitacji.

Wniosek o odroczenie wyroku

Wniosek o odroczenie wyroku, czyli wykonania kary pozbawienia wolności składa się do sądu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. Najczęściej jest to sąd rejonowy, wyjątkowo w poważnych sprawach sądem I instancji jest sąd okręgowy. W niektórych sądach jest taka praktyka, że sprawy wykonawcze prowadzi ten sam sędzia, który wydał wyrok.

Myślę, że jednak nie warto czekać i lepiej uprzedzić sąd. Zwykle pierwszą czynnością sądu wykonawczego jest wysłanie wezwania do stawienia się do zakładu karnego. Do wniosku o odroczenie wyroku (wykonania kary pozbawienia wolności) należy dołączyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary. Jeżeli takiego wniosku nie złożymy to sąd może wysłać wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym. Jeżeli skazany nie stawi się dobrowolnie to może zlecić Policji przymusowe doprowadzenie.

Zwolnienie warunkowe, przerwa w karze

Zwolnienie warunkowe dotyczy kary częściowo wykonanej. Dlatego nie ma ono zastosowania dla skazanych, którzy jeszcze nie odbyli co najmniej połowy kary. Może zdarzyć się tak, że wniosek o odroczenie kary zostanie złożony zbyt późno. Wtedy w międzyczasie Policja zatrzyma skazanego i doprowadzi go do zakładu karnego.

W takim przypadku wniosek o odroczenie wyroku zostaje potraktowany jako wniosek o przerwę w karze. Akta wraz z wnioskiem o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności zostaną przesłane do sądu penitencjarnego. To zawsze wydłuża całą procedurę. Zwykle okazuje się też, że zostanie rozpoznany np. po miesiącu lub 2 miesiącach. Wtedy sąd może powiedzieć, że argumenty napisane we wniosku są nieprawdziwe, bo umieszczenie w zakładzie karnym pokazało, że rodzina sobie poradziła.

Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik

Comments are closed.